Vedtægter for Husum Vænge Centret

Et brugerstyret hus, som henvender sig til borgere i Køhenhavns Kommune over 60 år. Husum Vænge Centret skal tilbyde aktiviteter, rådgivnings-og omsorgstilbud, med udgangspunkt i borgernes behov og indenfor de givne ressourcer.

Vedtægterne er sidst revideret op til og godkendt på generalforsamlingen 

27. februar 2009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centerrådet:Sammensætning

5 repræsentanter valgt blandt brugerne,bosiddende i Københavns Kommue.

Med i Centerrådet sidder også en repræsentant for personalet.

Centerlederen fungerer som rådets sekretær.

Konstituering

Ved det første møde efter valget, konstituerer Centerrådet sig med: Næstformand, Kasserer (Brugerkassen).

Centerrådet udarbjder selv sin forretningsorden.

Dagsorden og Referat

Der afholdes centerrådsmøde mindst en´gang om måneden.Supplanterne kan detage,men uden stemmeret. Punkter til dagsorden, skal være formanden i hænde senest  uge før mødet.

Dagsorden udsendes senest 3 dage før mødet til medlemmerne af Centerrådet,samt til ophængning i Husum Vænge Centret.

Referatet udsendes senest 2 uger efter mødet. Brugerne kan fremkomme med forslag til behandling på Centerrådsmøderne. Forslagene skal være fremme senest 1 uge før mødet.

Opgaver

1. at medvirke til at udforme mål og rammer for Husum Vænge Centrets aktiviteter, herunder nedsættelse af eventuelle udvalg, der har løbende pligt til at informre Centerrådet om deres arbejde.

2. at sikre en fornuftig udnyttelse af de afgivne midler.

3.at være driftsansvarlig indenforde givne rammer.

4.at medvirke til ressourcefordelingen mellem aktiviteterne. Centerlederen har det overordnede budgetansvar, herunder brugerbetalingen.

5. at deltage i ansættelsesudvalg i forbindelse med nyansættelser. -der nedsættes et ansættelsesudvalg, bestående af: 1 repræsentant fra Centerrådet,

1 repræsentant fra personalet, samt Centerlederen. Centerlederen har det overordnede ansvar for  personaleansættelser.

Generalforsamling

 Der afholdes generalforsamling en gang om året  inden udgangen af februar måned. Alle der er fyldt 60 år, bosiddende i Københavns Kommune og er Betalende medlem er stemmeberettiget. Indkaldelse sker senest 1 måned før generalforsamlingen ved opslag i Husum Vænge Centret. Så tæt herpå offentliggøres indkaldelsen i lokalavisen for området og i et eventuelt blad for Husum Vænge Centret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Centerrådet i hænde senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen, kan der udarbejdes ændringsforslag til de på dagsorden indkomne foreslag.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Maks.1 fuldmagt pr deltagende medlem.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Et forslag forkastes ved stemmelighed.

Valget

Formand vælges direkte på generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Formanden  kan ikke samtidigt være kasserer.

Formand og to repræsentanter er på valg i lige år. To repræsentanter er på valg i uligeår. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år. Fratræder et Centerrådsmedlem i utide, indtræder den suppleant med det største antal stemmer, indtil næste valg.

Revisor samt revisorsuppleant vælges for 1 år.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Valg af stemmetæller

4.  Centerrådets beretning v/ formanden.

5.  Kassererens beretning

6.  Indkomne forslag

7.  Valg til Centerrådet

                 . Valg af formand i lige år

                 . Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

                 . Valg af 2 suppleanter for 1 år

                 . Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

8.  Evt.

Ekstraordinær Generalforsamling

Når et flertal i Centerrådet skønner det, eller når mindst 50 af centrets brugere skriftligt forlanger det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med samme tidsmæssig procedure som ved ordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægten kan kun ske på en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. Motiveret forlag til ændringer,skal være formanden i hænde senest 20 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Ændinger skal godkendes af Københavns kommune.

Opløsning

Opløsning kan kun ske ved ekstraordinær generalforsamling, efter samme koncept som ved vedtægtændringer.

Brugerkasse

Overskud fra arrangementer mm., samt pengegaver,skal anvendes til formaal, der kommer Husum Vænge Centrets brugere til gode.

Brugerkassens beholdning skal i videst muligt omfang indsættes i et pengeinstitut efter nærmere aftale. Kontant beholdnigen må højest være kr.1,000.

I tilfælde af lukning af Husum Vænge Centret eller ophævelse af brugerindflydelse overgår Brugerkassens midler samt værdier anskaffet af brugerne til velgørende formål efter beslutning i Centerrådet.